دیتا سنترهای گسترده و حیاتی

پروژه کنونی

Washington, DC

دیتا سنتر MD-ALPHA

وضعیت : در حال ساخت

مکان های بعدی

Chicago, IL

IL-CHI

وضعیت : در حال خرید ملک

Reno, NV

NV-BETA

وضعیت : در حال خرید ملک

Dallas, TX

TX-DELTA

وضعیت : در حال برنامه ریزی

ساخت و ساز و توسعه تجاری

بازسازی و نوسازی

شهرسازی

مکانهای مسکونی مراکز خرید و شهرکهای اقتصادی

ساخت و توسعه مکانهای مسکونی

کارخانجات صنعتی